Оферта

Публічна оферта на укладення договору

Даний документ, відповідно до Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (далі – «Офертою») Товариства з обмеженою відповідальністю «СПА ЛАЙФ» в особі директора Литвиненко Л.Г., що діє на підставі статуту (надалі за текстом – Агент) від імені та за рахунок Постачальників/Продавців, укласти Договір про надання послуг та/або купівлю товарів в сфері косметології, здоров’я та краси, СПА, СПА-курортів на території України з Постачальниками/Продавцями (надалі за текстом – Договір) і містить всі істотні умови, необхідні для укладення та реалізації такого договору. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України у випадку прийняття нижче вказаних умов шляхом оплати Сертифікату, відповідні фізичні/юридичні особи визначаються як „ Клієнт”. Факт реєстрації фізичної/юридичної особи на сайті spalife.com.ua свідчить про те, що така особа є право,- дієздатною, в повному обсязі ознайомлена із правилами надання послуг, умовами публічної оферти, умовами договору про надання послуг (продаж товарів) Постачальником/Продавцем та іншою інформацією, що розміщена на сайті spalife.com.ua та/або на сайті Постачальника/Продавця. У зв’язку із наведеним пропонуємо уважно ознайомитися з текстом даної оферти, умовами договорів, правилами надання послуг та іншою інформацією, яка розміщена на сайті spalife.com.ua та/або на сайті Постачальника/Продавця.

1. Терміни та визначення:

1.1. Агент – Товариство з обмеженою відповідальністю «СПА ЛАЙФ», що виступає посередником в укладенні договору між Клієнтом та Постачальником, шляхом продажу сертифікату.

1.2. Клієнт – фізична/юридична особа, що прийняла умови публічної оферти та уклала договір купівлі-продажу/надання послуг/товарів з Постачальником/Продавцем шляхом придбання сертифікату.

1.3. Постачальник/Продавець – фізична або юридична особа, що здійснює безпосереднє надання послуг та/або продаж товарів, вказаних у Сертифікаті або на суму вказану у Сертифікаті.

1.4. Сертифікат - документ, який має літерно-цифровий код, що дозволяє однозначно ідентифікувати Клієнта, який придбав право на отримання відповідних Товарів та/або Послуг у Постачальника/Продавця, та підтверджує право одержати у Постачальника/Продавця Товари та/або Послуги впродовж терміну дії Сертифіката на умовах визначених Постачальником/Продавцем у Правилах надання послуг (продажу товарів), текстах договорів, додатках до договорів. Сертифікат може бути з номінальною вартістю або з переліком послуг. Клієнт має право використовувати сертифікат протягом строку дії повністю або частинами до повного погашення номіналу або отримання переліку послуг. Сертифікат надає клієнту право на отримання знижки на послуги Постачальника/Продавця у відсотковому відношенні до вартості такої послуги, згідно розцінок (прайс-листа) Постачальника/Продавця станом на дату оплати сертифікату. Розмір знижок вказується на сайті та може змінюватися.

1.5. Строк дії Сертифікату – строк на протязі якого Клієнт має право пред’явити сертифікат Постачальнику/Продавцю для погашення та отримати вказані у сертифікаті товари та/або послуги, а Постачальник/Продавець зобов’язаний надати Клієнту товари та/або послуги вказані у Сертифікаті. Строк дії сертифікату вказується у Сертифікаті.

1.6. Погашення Сертифікату – погашенням Сертифікату вважається надання Постачальником/Продацем Клієнту послуг/товарів вказаних у Сертифікаті або надання таких послуг/товарів на суму номіналу Сертифіката.

1.7. Територія дії сертифікату (на яку розповсюджуються повноваження Агента)– територія України.

1.8. Сфера: косметологія, здоров’я та краса, СПА, СПА-курорти.

1.9. Особистий кабінет – особиста сторінка користувача/клієнта на сайті spalife.com.ua, яка створюється після реєстрації користувача.

2. Предмет договору.

2.1. На умовах данного договору Агент, від імені та за рахунок Постачальника/Продавця, зобов’язується укласти з Клієнтом договір про надання послуг/купівлю товарів шляхом передачі у власність Клієнта Сертифіката, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити його.

2.2. Передача сертифікату відбувається в електронному вигляді, після його повної оплати Клієнтом, шляхом формування літерно-цифрового коду та самостійного роздруковування його Клієнтом з «особистого кабінету».

2.3. Безумовним прийняттям даної публічної оферти та умов договору згідно з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України вважається здійснення Клієнтом платежу на користь Агента, згідно з розділом 3 даного договору.

2.4. Здійснюючи оплату Сертифіката, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений та погодився із умовами надання послуг/товарів Постачальником/Продавцем. Сертифікат є підтвердженням укладення договору між Клієнтом та Постачальником/Продавцем.

2.5. Продаж Сертифікатів здійснюється виключно фізичним та/або юридичним особам зареєстрованим на сайті: spalife.com.ua.

3. Ціна та порядок розрахунків.

3.1. Ціна Сертифікату визначається його номіналом від 200 гривень до 50 000 гривень або визначається від кількості та вартості переліку послуг/товарів право на отримання, яких він дає Клієнту.

3.2. Клієнт здійснює 100% попередню оплату Сертифікату шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Агента вказаний у данному договорі.

3.3. Валютою розрахунків між сторонами данного договору є національна грошова одиниця України – гривня. Форма розрахунків між сторонами – безготівкова.

3.4. Повернення коштів Клієнту здійснюється лише у випадках повернення останнім невикористаного сертифікату Агенту, протягом 14 днів з дати зарахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Строк повернення коштів – 5 днів з моменту повернення сертифікату.

3.5. Кошти за невикористані Клієнтом, протягом строку дії, сертифікати не повертаються.

3.6. Для повернення коштів, Клієнт особисто звертається із письмовою заявою до Агента та надає сертифікат, оригінал квитанції про оплату сертифікату, паспорт та ідентифікаційний код.

4. Повноваження Агента та права Клієнта.

4.1. Повноваження Агента обмежуються розміщенням на сайті публічної оферти (пропозиції укласти договір з Постачальником/Продавцем) та гіперпосилання на такий договір та/або правила надання послуг/продажу товарів встановлені Постачальником/Продавцем, а також оформленням договору шляхом продажу Сертифікату Клієнту. Права та обов’язки за Договором про надання послуг (купівлю товарів ) виникають безпосередньо у Клієнта і Постачальника/Продавця. Всі претензії до предмету і умов Договору про надання послуг (купівлю товарів) пред’являються Постачальнику/Продавцю. Агент не несе відповідальності за виконання Постачальником/Продавцем Договору.

4.2. Агент зобов’язується сформувати сертифікат, шляхом присвоєння йому літерно-цифрового коду та розміщення його у особистому кабінеті Клієнта протягом 3 (трьох) днів з моменту оплати (надходження коштів на рахунок).

4.3. Клієнт має право роздрукувати отриманий сертифікат та пред’явити його, протягом строку дії, Постачальнику/Продавцю для його погашення.

4.4. Клієнт, відповідно до ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів», при умові невикористання Сертифікату протягом 14 днів з моменту придбання, або в інших випадках передбачених законодавством України, має право вимагати розірвання договору та повернення коштів від Агента.

5. Відповідальність.

5. 1. Клієнт погоджується, що відповідальність за ненадання або неналежне надання відповідної Послуги, або реалізацію Товару неналежної якості несе Постачальник/Продавець, а всі претензії в цьому, в тому числі претензії щодо повернення грошових коштів направляються безпосередньо до Постачальника/Продавця.

6. Форс-мажор.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання з'явиться внаслідок дії непереборної сили ("форс-мажор"), тобто надзвичайних і невідворотних Сторонами за даних умов обставинами, в тому числі масових заворушень, заборонних дій влади , стихійних лих, пожеж, катастроф та інших обставин непереборної сили, а також перебоями в електроживленні, глобальними перебоями в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збоями систем маршрутизації, збоями в розподіленій системі доменних імен, збоями, викликаними незаконними втручаннями в роботу електронно-обчислювальних машин та/або систем чи хакерськими і DDOS-атаками.

7. Вирішення спорів.

7.1. У разі виникнення розбіжностей та спорів, пов'язаних з виконаннями умови даного Договору сторони вирішують їх шляхом переговорів.

7.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

8. Строк дії договору.

8.1. Даний договір вступає в силу з моменту отримання Агентом від Клієнта коштів на свій рахунок та діє до моменту надання послуги/товару з боку Постачальника. В будь якому разі договір припиняє свою дію разом із закінченням строку дії сертифікату.

9. Інші умови.

9.1. Реєструючись на сайті: spalife.com.ua, Клієнт надає свою згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «СПА ЛАЙФ» на обробку його персональних даних та надання доступу до персональних даних третім особам з метою надання Клієнтові послуг. Реєстрація Клієнта на сайті свідчить, що він отримав повідомлення про включення інформації про нього до бази персональних даних та отримав роз’яснення про свої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

9.2. Всі додатки до даного договору є його невід’ємними частинами та складають умови договору.

9.3. Клієнт згоден з тим, що після проходження процедури реєстрації на сайті Агент буде направляти на електронну адресу Клієнта листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру. Разом з тим Агент зобов’язується не передавати електронну адресу Клієнта третім особам.

9.4. Вказавши номер телефону в особистому профілі, Клієнт автоматично погоджується отримувати СМС-повідомлення рекламного характеру. При виникненні бажання припинити даного роду розсилку, Клієнт повинен заповнити заявку, скориставшись формою зворотного зв’язку на сайті Агента.

9.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

9.6. Порядок обміну інформацією між Агентом та Клієнтом вказується на сайті.

 

Присоединяйтесь
Отзывы
15.08.2018 10:02 BrianSam комментирует
Разговор с собственной душой. Медитация. Работа с ощущениями: http://bit.ly/2vdgnj1 Money Amulet (low price) Персональный магический амулет на...
15.08.2018 07:17 DanielTef комментирует
14.08.2018 08:04 DavidVam комментирует
Разговор с собственной душой. Медитация. Работа с ощущениями: FitoHeel - фитокрем от пяточной шпоры http://bit.ly/2LSxDot Уникальный...
14.08.2018 02:26 DanielSex комментирует
Разговор с собственной душой. Медитация. Работа с ощущениями: ДРУЗЬЯ, СОС РЕБЕНОК ВОТ УЖЕ 7,5 ЛЕТ ЖИВЕТ В СОСТОЯНИИ...
13.08.2018 22:52 Scottexcaf комментирует
все комментарии
Публикации
24.02.14
Несомненно, каждая женщина прилагает немало усилий, чтобы прекрасно выглядеть, быть
22.02.14
В ожидании малыша будущая мама должна ответственно подходить к своему физическому и
18.02.14
Для того чтобы жить яркой и насыщенной жизнью, нужно не только проявлять активность в
14.02.14
Как мы уже знаем, йога представляет собой осознанное изменение себя посредством работы
10.02.14
Мы часто слышим фразу: «Все, что мы имеем сейчас – это результат наших мыслей, эмоций и
21.01.14
Мы не раз замечали, что прибывая в хорошем настроении, излучая позитивные эмоции, мы